Vrijwaringsverklaring portretrecht

Ondergetekende

 • Achternaam : …………………………………………………………………………………………….
 • Voornamen: ………………………………………………………………………………………………
 • Geboortedatum: …………………………………………………………………………………………
 • Adres: …………………………………………………………………………………………………….
 • Postcode en woonplaats: ………………………………………………………………………………
 • E-mailadres: …………………………………………………………………………………………….

 

Verklaart het volgende:

 • Ondergetekende is herkenbaar afgebeeld op de foto’s, hierna te noemen: ‘de portretten’, welke gemaakt zijn door Photography.by.maralinde.
 • De portretten zijn gemaakt op ………………………  te ………………………………… .
 • De portretten zijn gemaakt met nadrukkelijke toestemming van ondergetekende. 
 • Ondergetekende verleent hierbij aan Photography.by.maralinde het onherroepelijke recht (hetgeen kan worden overgedragen aan andere partijen, wanneer Photography.by.maralinde dit wil), om zonder beperking het genomen beeldmateriaal / portretten te gebruiken, publiceren, reproduceren en distribueren. 
 • Ondergetekende doet in rechte volledig en definitief afstand van aanspraken, op enig recht, titel, of belang met betrekking tot bovengenoemde foto en/of onderdelen daarvan.
 • Alle copyright, intellectueel eigendom of andere eigendomsrechten komen bij Photography.by.maralinde te liggen.
 • Ondergetekende verklaart dat hij/zij Photography.by.maralinde vrijwaart van elke vorm van aanspraak op het portretrecht van of door de getoonde persoon of diens wettelijk vertegenwoordiger. 
 • Garandeert dat de regels omtrent het portretrecht bij hem/haar bekend zijn en heeft onder andere kennis genomen van de tekst in de bijlage. 
 • Ondergetekende begrijpt dat deze vrijwaringsverklaring bindend is en ten goede komt aan Photography.by.maralinde. 
 • Dit bewijs is bindend voor erfgenamen, executeurs, bewindvoerders, rechtverkrijgenden en rechtsopvolgers van ondergetekende, nu en voor altijd en komt ten goede aan Photography.by.maralinde.
 • In geval de persoon die herkenbaar afgebeeld is op het genomen beeldmateriaal / portretten jonger dan 18 jaar is, dient dit formulier door tenminste één ouder of wettelijk vertegenwoordiger te worden ondertekend. In dat geval geldt dat waar in de tekst van deze verklaring wordt gesproken over ‘ondergetekende’ wordt gedoeld op vertegenwoordigde minderjarige. 

 

Handtekening:

__________________________

Plaats:………………………………………….

Ingangsdatum akkoord:……………………….

 

 

Bijlage – uitleg portretrecht

Het portretrecht is een bijzondere beperking van het auteursrecht. Het geeft geportretteerde personen onder bepaalde voorwaarden het recht zich te verzetten tegen publicatie van hun portret. Photography.by.maralinde, optredend als fotograaf, heeft het auteursrecht op de door haar gemaakte foto van een persoon, maar mag deze foto niet zonder toestemming publiceren. Onder portret wordt in dit geval verstaan: elke afbeelding waarop iemand herkenbaar is weergegeven, bijvoorbeeld in een foto, schilderij, tekening of in filmbeelden. Als er op een foto of film meerdere personen te zien zijn, heeft elk van hen het portretrecht. Het portret wordt gemaakt in opdracht van en in overleg met de geportretteerde. Dit houdt in dat de geportretteerde dan ook zelf het recht heeft de foto’s te verveelvoudigen. Openbaarmaking mag alleen plaatsvinden met toestemming van de geportretteerde. 

Het portretrecht blijft tot tien jaar na de dood van de geportretteerde in stand. Het is alleen uit te oefenen door de directe rechthebbenden.